TC LOKOMOTIV

BG | EN | office@tclokomotiv.com

ПОКАНА /уведомление/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ.
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ на Сдружение с
дейност в обществена полза
„ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ -
ПЛОВДИВ” гр. Пловдив
 
ПОКАНА
/уведомление/
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИИЕ
 

           Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „ТЕНИС КЛУБ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“, ЕИК 825202932, на основание чл. 34, ал. 4 от Устава на сдружението и на основание чл.26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 16.04.2024год. от 14.00 часа в град Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“, при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2023 год.

Проект на решение: Общото събрание приема Отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2023 год.

 

2. Разглеждане и одобряване на Финансов отчет на сдружението за 2023г. 

Проект на решение: Общото събрание приема Финансовия отчет на сдружението за 2023г. 

 

3. Обсъждане на дата за тържествата по случай 100 – годишнината от създаване на клуба.

Проект на решение: Общото събрание определи дата за провеждане на тържествата по случай 100 – годишнината от създаване на клуба.

 

4.Обсъждане на различни теми касаещи дружеството – разни.

Проект на решение: Общото събрание обсъди различни теми касаещи дружеството и взе съответните решения.

 

5. Разглеждане на постъпило предложение за допълнение на предмета на дейност на сдружението поместен в чл. 12 от устава, като след промяната следва да придобие следната редакция:

 

„чл.12. Основният предмет на дейност на Клуба е организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по спорта тенис, подпомагане на социално слабите, хората с увреждания, нуждаещите се бивши тенисисти и ветерани, подпомагане за тяхната социална интеграция и личността реализация. Да развива спорта тенис сред младите хора и да осъществява и участва във всички форми на младежки дейности и инициативи. Да развива плажен тенис, както и падел спорт.“

 

Проект на решение: Общото събрание взе решение да промени чл. 12 от устава, като допълни предмета на дейност и разпоредбата придобие следната редакция:

 

 „чл.12. Основният предмет на дейност на Клуба е организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по спорта тенис, подпомагане на социално слабите, хората с увреждания, нуждаещите се бивши тенисисти и ветерани, подпомагане за тяхната социална интеграция и личността реализация. Да развива спорта тенис сред младите хора и да осъществява и участва във всички форми на младежки дейности и инициативи. Да развива плажен тенис, както и падел спорт.“

 

6. Разглеждане на постъпило предложение за допълнение на основните цели на сдружението поместени в чл. 8 от устава, като след промяната следва да придобие следната редакция:

 

„чл.8. Целите на общественополезната дейност на Клуба са да развива професионалния тенис за постигане на високи резултати на национално и международно равнище; да развива детския, младежки, аматьорския тенис, плажен тенис и падел спорт; да подготвя кадри; да съдейства и подпомага тяхната квалификация, като обезпечава условия за подготовка и развитие на всички форми на практикуване; да представлява своите членове пред държавните органи, вътрешните и международни спортни организации, а също така да подпомага и да осъществява всички форми на младежки дейности, програми и инициативи, както и да представлява своите членове пред държавните органи, държавната администрация, вътрешните и международните организации.“

 

Проект на решение: Общото събрание взе решение да промени чл. 8 от устава, като допълни предмета на дейност и разпоредбата придобие следната редакция:

 

„чл.8. Целите на общественополезната дейност на Клуба са да развива професионалния тенис за постигане на високи резултати на национално и международно равнище; да развива детския, младежки, аматьорския тенис, плажен тенис и падел спорт; да подготвя кадри; да съдейства и подпомага тяхната квалификация, като обезпечава условия за подготовка и развитие на всички форми на практикуване; да представлява своите членове пред държавните органи, вътрешните и международни спортни организации, а също така да подпомага и да осъществява всички форми на младежки дейности, програми и инициативи, както и да представлява своите членове пред държавните органи, държавната администрация, вътрешните и международните организации.“

 

7. Разглеждане на постъпило предложение за допълнение на общите положения, добавя се нов чл.3а към устава на сдружението, който гласи следното:

 

Чл.3а. „Тенис клуб Локомотив-Пловдив“ е основан на 24.03.1924г., Клубът притежава стилизирана клубна емблема (герб) и имаща следните характеристики:

 

В центъра на герба се издига златна тенис топка. Златният блясък се отразява в контраста с черно-червеният фон, представящ страстта и енергията на играта. Около златната топка се изобразява черно-червен полукръг, който се асоциира с формата на тенис ракета. Червената и черната му комбинация подчертава динамиката и изразителността на спорта. С бели букви, в горната част се откроява надписът "Тенис Клуб". Между надписът „Тенис Клуб“ и златната тенис топка е изписано с червени букви, "Локомотив". Около герба е поставен златен контур.

 

Проект за решение: Общото събрание взе решение, да приеме нов чл.3а, част от общите положения устава, имащ следният текст:

Чл.3а. „Тенис клуб Локомотив-Пловдив“ е основан на 24.03.1924г., Клубът притежава стилизирана клубна емблема (герб) и имаща следните характеристики:

В центъра на герба се издига златна тенис топка. Златният блясък се отразява в контраста с черно-червеният фон, представящ страстта и енергията на играта. Около златната топка се изобразява черно-червен полукръг, който се асоциира с формата на тенис ракета. Червената и черната му комбинация подчертава динамиката и изразителността на спорта. С бели букви, в горната част се откроява надписът "Тенис Клуб". Между надписът „Тенис Клуб“ и златната тенис топка е изписано с червени букви, "Локомотив". Около герба е поставен златен контур.

9. Други промени в устава съобразно взетите решения на Общото събрание.

Проект на решение: Общото събрание промени устава, съобразно допълнително взетите решения.

9. Вземане на решение с т.1-8 Общото събрание да приеме изменен Устав на Сдружението и да възложи на представляващия Сдружението ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ЕГН: XXXXXXXXX – лично или чрез упълномощено от него лице да заяви за вписване промените с оглед взетите решения и да обяви изменения устав на Сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

Проект на решение: Във връзка с т. 1 – 8 Общото събрание да приеме изменен Устав на Сдружението и да възложи на представляващия Сдружението ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ, ЕГН: XXXXXXXXX– лично или чрез упълномощено от него лице да заяви за вписване промените с оглед взетите решения и да обяви изменения устав на Сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

 

    При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се  явят.

   Писмените материали по дневния ред на Общото събрание ще бъдат на разположение на членовете от 9.00ч. до 16.00 часа всеки работен ден в седалището на дружеството: град Пловдив, стадион Пловдив - Тенис комплекс „Локомотив“.


13.04.2024г.        

                                                           Председател на УС: ………………………….

                                                                                          /Димитър Златанов/

 

Публикувано на: 13-03-2024 год.

Времето